Särskild prövning

Inför en behandling (insemination eller IVF) med donerade könsceller (ägg eller spermier) på klinik i Sverige får paret/personen som ska genomgå behandlingen träffa en kurator eller annan typ av beteendevetare. Detta är obligatoriskt och ingår i en så kallad särskild prövning som görs innan man påbörjar behandling med donerade könsceller.

Varför görs en särskild prövning?

Syftet med den särskilda prövningen är att säkerställa att det kommande barnet/barnen kommer att växa upp under goda förhållanden. Den särskilda prövningen syftar också till att försäkra sig om att du/ni förstår innebörden och reglerna gällande donation av könsceller. Den särskilda prövningen är alltså kopplad till att du/ni ska ta emot donation av könsceller (ägg eller spermier), inte till att du/ni är hbtq-personer. Även olikkönade par som ska motta donerade ägg eller spermier får genomgå den särskilda prövningen.

Vilka frågor får man under den särskilda prövningen?

Exakt vilka frågor som ställs varierar, men den särskilda prövningen och bedömningen utgår från parets eller den ensamståendes möjlighet och förmåga att fungera som förälder/föräldrar under barnets hela uppväxt. Vid bedömningen tittar läkaren och beteendevetaren på parets inbördes relation (om ni är ett par) och parets/den ensamståendes sociala nätverk. Det görs också en helhetsbedömning kopplat till parets/den ensamståendes ålder, hälsotillstånd och eventuella funktionsnedsättningar, levnadsförhållanden och inställning till att berätta för barnet om dess genetiska ursprung.

Bedömningen utgår från ett barnperspektiv. Målet med den särskilda prövningen är att säkerställa att det framtida barnet/barnen kommer att växa upp under goda förhållanden. Samtalet kan också vara ett sätt att fånga upp om du/ni behöver ytterligare information och/eller extra stöd och utreda hur detta i så fall kan ges.

Vad händer om jag/vi inte blir godkända?

Att inte bli godkänd i den särskilda prövningen är ovanligt, men det händer. Oftast handlar det då om allvarliga brister i föräldraförmågan, såsom allvarlig psykisk sjukdom, hemlöshet eller liknande. Om man inte blir godkänd i den särskilda prövningen har man rätt att få information om vad det beror på och vad man behöver förändra i sitt liv inför en ny bedömning. Ofta kan en ny bedömning göras efter en viss tid, beroende på orsaken till att man inte blev godkänd. Om man inte blir godkänd har man även möjlighet att överklaga beslutet till Socialstyrelsen.

Var kan jag få veta mer om den särskilda prövningen?

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för den särskilda prövningen. I det finns utförlig information om syftet med den särskilda prövningen och vilka saker som ska tas upp i bedömningen. Kunskapsstödet finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida (länk)

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig