IVF-behandling

Läs om vad en IVF är, hur den går till och vart du vänder dig om du vill genomgå en IVF-behandling i Sverige.

En IVF (In Vitro Fertilisering/Provrörsbefruktning) innebär att ägg hämtas från äggstockar (antingen från den som ska bära barnet eller från en donator) och befruktas med spermier, utanför kroppen. Sedan placeras det befruktade ägget in i en livmoder. I Sverige har det varit möjligt för samkönade par med två juridiska kvinnor att genomföra IVF på klinik sedan 2005. Vanligtvis gäller samma begränsningar för samkönade par som för olikkönade par när det gäller IVF.

Assisterad befruktning

Sedan 2005 har kvinnor som lever i samkönade förhållanden haft tillgång till assisterad befruktning, i form av givarinsemination (med donerad sperma) och IVF –behandling  (In Vitro Fertilisering/Provrörsbefruktning), inom den svenska sjukvården. På grund av landstingens/regionernas kötider, regler om antal försök och syskonbehandling väljer många homosexuella och bisexuella kvinnor samt transpersoner ändå att bege sig utomlands för att bli gravida genom assisterad befruktning. Är man ensamstående eller vill försöka få barn med en person som man inte är sambo eller gift med är det idag inte möjligt att få tillgång till assisterad befruktning inom svensk sjukvård. För transmän som vill donera sparade, frysta ägg till en partner är det inte en möjlighet i Sverige.  Män med livmödrar och egna ägg har fått tillgång till assisterad befruktning.

Eftersom det, enligt lag, bara är möjligt för personer som är sambos, gifta eller registrerade partners att genomföra assisterad befruktning i Sverige kommer vi ibland använda skrivelsen par/paret i texten när vi skriver om de som genomför en assisterad befruktning.

Bestämmelser om assisterad befruktning finns i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Olika regler i olika landsting

För att få genomgå assisterad befruktning behövs en remiss från en gynekolog till en fertilitetsmottagning i det landsting/region som paret är skrivet. Reglerna för antal försök, väntetider, åldersgränser och kostnader, när det gäller donatorsinsemination, skiljer fortfarande mellan olika landsting/regioner. Vissa särbehandlar också samkönade par när bara den ena personen ges möjlighet att få behandling. Försök får då inte överlåtas till den andra i paret eller delas mellan dem.

När det gäller IVF, specifikt, är det vanligtvis samma regler som för olikkönade par. Det kan till exempel vara regleringen kring när IVF blir aktuellt, åldersgränser, kostnader m.m.

När görs en IVF?

Antingen kan en IVF göras om de inseminationsförsök som ges via landstinget inte resulterat i en graviditet eller direkt om det finns anledning att tro att en insemination inte kommer fungera. Det kan vara något medicinskt skäl som framkommit sedan tidigare eller vid den undersökning som görs inför att en ställer sig i kö för assisterad befruktning.

Hur går en IVF till?

Vid en IVF görs en hormonstimulering för att få ägg att mogna. Det finns olika metoder för att få äggen att mogna. Ibland mognar flera ägg och de som håller god kvalitet befruktas. På klinik i Sverige sätts vanligtvis ett ägg i taget in i livmodern, även om undantag förekommer. Om personen blir gravid och det fortfarande finns befruktade ägg kvar, fryses de ner och sparas. Om äggen inte används sparas de i upp till 5 år innan de kasseras.

En skillnad i par där båda har livmödrar är att det kan finnas en önskan eller behov av att byta person som försöker bli gravid. Det kan antingen gälla under processen att bli gravid för första gången eller vid ett syskonförsök. Om en i paret har sparade ägg sedan en tidigare IVF-behandling är det bara den som kan försöka bli gravid igen. Detta eftersom det inte är tillåtet, i Sverige, att både ägg och spermier är donerade (så kallad embryo-/totaldonation). Reglerna gäller även om ägget kommer från en person som ämnar bli juridisk förälder till barnet.

För transmän som har sparat och fryst ägg, i utlandet eller i Sverige, men inte ämnar bära barnet finns idag inga möjligheter att bli genetisk förälder till ett barn genom assisterad befruktning i Sverige.

Syskonförsök

Gudrun och Arne har fått sin efterlängtade Jonas, 2 år genom IVF. Gudrun blev gravid efter det andra IVF-försöket. Vid behandlingen fick de 3 embryon och ett av dem blev Jonas. De två kvarvarande embryona har frysts ner. Gudrun, Arne och Jonas skulle nu gärna vilja utöka familjen med ytterligare ett barn. Arne är transman, har kvar livmodern och skulle vilja försöka bli gravid eftersom Gudrun hade en jobbig graviditet och förlossning. Då de har kvar embryon från en tidigare IVF kan de inte göra som de önskar utan det måste vara Gudrun som försöker bli gravid med de embryon som frysts ner.

I Sverige ser reglerna också olika ut i landstingen/regionerna för syskonförsök.  Vanligtvis vill de landsting som tillåter syskonförsök att föräldrarna väntar minst ett år innan försök att få syskon påbörjas. Har det första barnet blivit till genom donatorsinsemination används vanligtvis samma donator även vid eventuella syskonförsök. Det är bara i de fall där barnet fått någon allvarlig funktionsnedsättning eller om donatorn avlidit som det skulle bli aktuellt att byta donator. Om det första barnet blivit till genom IVF används vanligtvis först eventuella befruktade ägg som fryst ner efter tidigare IVF. När ett fryst embryo tinas och sätts in i livmodern kallas det för FET (Frozen Embryo Transfer).

Vad syskonförsök kostar varierar också mellan Landstingen/regionerna. Oftast finns det bara möjlighet att försöka få ett syskon och inga ytterligare försök ges för att få ett tredje barn. De familjer som fått tvillingar genom tidigare försök kan också nekas syskonbehandling.

Vilka kliniker utför IVF?

För personer som behöver donerade spermier är det idag bara möjligt att genomföra IVF på ett av universitetssjukhusen.

Det är möjligt för privata IVF- och fertilitetskliniker att ansöka om att utföra givarinseminationer och IVF med donerad sperma. Göteborgs kvinnoklinik är den enda som ansökt och fått det beviljat. Det är alltså inte omöjligt att det kommer bli fler kliniker som erbjuder assisterad befruktning med donerade spermier framöver

Senast uppdaterad: 17 april, 2015

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig