Embryodonation

En embryodonation innebär att befruktningen sker utanför kroppen med både donerade ägg och donerade spermier.

Embryodonation är inte tillåtet i Sverige vilket även innebär en begränsning för samkönade par som vill donera ägg till varandra inom paret och för transmän som inte själva vill bära ett barn men som har ägg eller sedan tidigare nedfrysta ägg. Det är lagen om genetisk integritet som reglerar detta, i den står bland annat följande:

Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om ägget inte är kvinnans eget, skall ägget ha befruktats av makens eller sambons spermier

Bakgrunden till skrivelsen är en tanke om att ett barn ska ha en genetisk koppling till minst en av sina föräldrar, vilket ju skulle bli fallet om donation av ägg skulle ske inom ett par. När denna lagtext skrevs var dock inte assisterad befruktning på klinik för samkönade par tillåtet i Sverige och därför fanns det inte heller någon tanke om att göra äggdonation inom ett samkönat par möjligt.

Embryodonation och donation av ägg inom ett par är tillåtet i flera europeiska länder, så det är möjligt att resa till ett annat land och genomföra behandlingen men det innebär en kostnad och en mer rättsosäker situation. Om en kvinna i ett samkönat par eller en transman donerar ett ägg till sin partner som bär och föder barnet kommer den vars ägg används bli genetisk förälder till barnet, men den kommer inte givet ses som förälder i Sverige. Om transmannen är gift med kvinnan som burit barnet kommer han (förutsatt att han har ett manligt personnummer) bli registrerad som far till barnet genom faderskapspresumtion. Kvinnan i det samkönade paret kommer, även om hon är gift med den som burit barnet, behöva närståendeadoptera barnet.

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig