Närståendeadoption, juridik

Närståendeadoption innebär, till skillnad från nationell eller internationell adoption, att adoptera ett barn som man redan har en relation till. För att kunna närståendeadoptera ett barn för att bli juridisk förälder tillsammans med någon behöver ni vara gifta med varandra. I Sverige kan ett barn ha högst två juridiska föräldrar. Har ett barn redan två juridiska föräldrar behöver alltså en av dem avsäga sig sitt juridiska föräldraskap genom att samtycka till adoptionen.

Närståendeadoption efter insemination hemma

Om du har blivit gravid genom en insemination hemma med en spermiedonator är det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Efter att barnet fötts görs en faderskapsutredning och först när den är avslutad kan en närståendeadoptionsprocess påbörjas.
  • Om det framkommer i faderskapsutredning vem som donerat spermier kommer denna person registreras som far till barnet. Donatorn måste då aktivt avsäga sig föräldraskapet till förmån för någon annan genom att samtycka till adoption av barnet.
  • Det är alltså inte möjligt för donatorn att avsäga sig föräldraskapet om det inte finns en annan person som avser att närståendeadoptera barnet.
  • Det kan underlätta om det från början finns papper skrivna på att donatorn avser att samtycka till en adoption men sådan överenskommelse är dock inte juridiskt bindande. Den som burit barnet och den som ska adoptera barnet behöver ge sitt samtycke efter att barnet har fötts. En donator som fastställts som fader behöver bara ge formellt samtycke om hen är vårdnadshavare men socialtjänsten ska alltid se till att ta reda på donatorns vilja.
  • Om du inte vet vem donatorn är, eller om du inte kan eller vill uppge donatorns identitet så kan faderskapsutredningen läggas ned. Den kan dock tas upp igen, om information framkommer senare, egentligen fram tills donatorn har avlidit. Finns det en person som avser att närståendeadoptera barnet brukar faderskapsutredningen läggas ner även i de fall där donatorns identitet inte går att spåra. När en adoption har gått igenom kommer det inte finnas några möjliga rättsliga band mellan barnet och donatorn så då kommer inte heller en faderskapsutredning tas upp igen.

Närståendeadoption efter assisterad befruktning på klinik utomlands

Samkönade par

Om två juridiska kvinnor genomför assisterad befruktning på klinik i ett annat land än Sverige blir bara den som burit och fött barnet juridisk förälder. Den som inte burit barnet måste närståendeadoptera barnet, efter att barnet är fött. Föräldrarna måste vara gifta med varandra för att en närståendeadoption ska vara möjlig. Processen kan inte påbörjas förrän barnet är fött och har fått ett personnummer. De allra flesta närståendeadoptioner går bra, men det är bra att känna till att tiden då processen pågår är rättsosäker på olika sätt för alla inblandade, inte minst för barnet som riskerar att förlora en av sina tilltänkta föräldrar om en konflikt skulle uppstå. Om den som burit barnet till exempel skulle ångra sig och inte vilja bli förälder tillsammans med partnern efter barnets födelse så har inte den andra föräldern någon juridisk rätt att få närståendeadoptera barnet. Samma sak gäller om den som inte har burit barnet skulle ångra sig och inte längre vill närståendeadoptera barnet, då kan inte den som burit barnet kräva att den andra ska närståendeadoptera barnet. Därför är det bra om ni väljer detta alternativ, att ni gemensamt skriver ner er överenskommelse redan under graviditeten. För att underlätta faderskapsutredningen och närståendeadoptionen är det viktigt att spara kvitton från den klinik där den assisterade befruktningen skett. Läs mer om hur en närståendeadoption går till under rubriken Utredning (länk)

Olikkönade par

Om ni är ett juridiskt olikkönat par som inte är gifta och som gjort assisterad befruktning på klinik utomlands med donerade spermier och/eller ägg så fastställs den som inte har burit barnet som förälder (fader) genom att i faderskapsutredningen muntligen intyga att hen samtyckt till behandlingen. Någon närståendeadoption krävs alltså inte för ogifta olikkönade par. För juridiskt olikkönade gifta par som gjort assisterad befruktning på klinik utomlands med donerade spermier eller ägg fastställs föräldraskapet automatiskt genom faderskapspresumtion. Svensk lagstiftning utgår alltså ifrån att de barn som föds inom ett olikkönat äktenskap alltid är parets gemensamma barn, även i de fall då barnet blivit till genom ägg- och/eller spermiedonation utomlands.

Senast uppdaterad: 23 maj, 2017
Skriven av: Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig